Acordarea de tichete cadou angajaților – Partea I

de avocat Irina Petrescu

Prezentul articol tratează cu precădere regimul tichetelor cadou, al cadourilor în natură și în bani acordate angajaților cu prilejul sărbătorilor pascale, însă toate cele prezentate mai jos se aplică și celor oferite de către angajator în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourilor oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

Se apropie sărbătorile pascale și mulți angajatori au în vedere acordarea de beneficii / avantaje angajaților. Însă, dacă pentru angajați primirea acestora este un prilej de bucurie, pentru angajatori, acordarea acestui tip de avantaj impune respectarea unor reguli de strictă interpretare și aplicare impuse de către:

  • Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal, modificat și completat (denumit în continuare Codul fiscal);
  • prevederile H.G. nr. 44 din 2003 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, modificate și completate (denumit prin prezenta normele metodologice);
  • de către Legea nr. 193 din 2006 privind tichetele de cadou și tichetele de creșă, modificată și completată (denumită prin prezenta Legea nr. 193 din 2006).

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere și regimul de impunere ce diferă în funcție de modalitatea pe care o aleg în a acorda astfel de avantaje (fie sub forma tichetelor cadou, fie sub forma cadourilor în bani sau în natură), însă acordate exclusiv conform legii.

Sub aspectul valorii nominale a unui tichet cadou

Angajatorul trebuie să nu piardă din vedere că prin Legea nr. 193 din 2006 se reglementează valoarea nominală a unui tichet cadou la 10 lei, fără a se depăși valoarea nominală de 50 de lei.

Angajatorul poate decide acordarea unui angajat a mai multor astfel de tichete cadou, chiar peste limita de 150 lei, iar numai ceea ce depășește valoarea de 150 lei sau acordarea acestora altfel decât stabilește cadrul legal se va considera venit de natură salarială, urmând a fi calculate, reținute și virate către bugetul de stat toate contribuțiile sociale și impozitul specific veniturilor salariale.

Sub aspectul utilizării tichetelor cadou și a cadourilor în bani sau în natură

Prevederile legale în materie de tichete cadou reglementează că acestea se pot acorda exclusiv în cazurile limitativ prevăzute prin art. 2 din Legea nr. 193/2006, respectiv pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, pentru cheltuieli sociale.

Prezentul articol va analiza doar situația acordării tichetelor cadou pentru cheltuieli sociale.

Așadar, din cuprinsul prevederilor art. 2.3 ale HG nr. 1317/2006 privind normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 193 din 2003, modificată și completată, rezultă explicit că angajaţii persoane fizice care desfăşoară o activitate într-o relaţie de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. Angajatorii acordă angajaţilor proprii tichete cadou, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri de cheltuieli aprobat potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită „Tichete cadou” pentru cheltuieli sociale.

Altfel spus, dacă angajatorul intenționează să acorde tichete cadou/ cadouri în bani sau în natură cu ocazia sărbătorilor pascale, trebuie să reglementeze acest aspect, fie prin regulamentul intern, fie printr-un act intern cum ar fi decizia/ dispoziția sa și să stabilească criteriile de acordare a acestora.

Tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit, cu cota de 16%, potrivit art. 78 din Codul Fiscal.

Tichetele cadou acordate angajaților altfel decât pentru destinaţiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale menționate expres prin Codul fiscal nu vor putea fi alocate cheltuielilor de natură socială, nici la nivelul angajatului, urmând să fie tratate, sub toate aspectele, ca venituri de natură salarială, dar nici la nivelul angajatorului, urmând să fie o cheltuială nedeductibilă.

Sub aspectul fiscalizării tichetelor cadou și a cadourilor acordate în bani sau în natură

Trebuie făcută distincția între regimul de impozitare, care vizează exclusiv aplicarea cotei unice a impozitului de 16% asupra tichetului cadou, cotă identică cu cea aplicată veniturilor salariale/ de natură salarială. Fapt pentru care normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, prin pct. 70 lit. i) în aplicarea art. 55 alin. 3) din Codul fiscal, precizează că regimul de impozitare este aplicabil și tichetului cadou acordat potrivit legii indiferent de destinație și de cuantumul acestuia. Privitor la acordarea de cadouri în bani sau în natură, acestor sume de bani nu li se aplică impozitul de 16%.

În interpretarea regimului de impunere, ligiuitorul reglementează norme ce vizează aplicarea taxelor și contribuțiilor datorate de către angajat și angajator constând în contribuţiile obligatorii de asigurări sociale, contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile obligatorii pentru asigurările de sănătate, iar angajatorii datorează și contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuții datorate la fondul pentru persoane cu handicap.

În ceea ce privește acordarea de tichete cadou altfel decât reglementează Codul fiscal prin sintagma potrivit legii, va induce acestor sume un alt caracter decât cel social și, implicit un alt regim de impunere, identic cu cel aplicat veniturilor salariale, iar la nivelul angajatorului sumele nu vor fi deductibile.

În ceea ce privește cadoul în bani sau în natură, prin art. 55 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal se instituie plafonarea acestui tip de cadou la 150 lei. Însă ceea ce depășește plafonul de 150 lei, potrivit pct.19 din norrmele metodologice de aplicare ale art. 296^15 lit.b) din Codul fiscal, reprezintă venit din salarii şi se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 296^4 şi 296^5 din Codul fiscal, respectiv urmează regimul de impunere specific veniturilor salariale.

Astfel că, din coroborarea prevederilor art 11.2 din HG 1317/ 2006 privind normele de aplicare ale Legii tichetelor cadou cu cele ale art. 296^15 din Codul fiscal, asupra sumelor corespunzătoare tichetelor cadou/ cadourilor în bani sau în natură acordate de către angajator angajaților în beneficiul copiilor minori cu ocazia Paștelui (în speța de față, dar în general și pentru ziua de 1 iunie, cu ocazia Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie ), în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele menționate anterior, nu depăşeşte valoarea de 150 lei, acestea nu se cuprind în baza impozabilă și nu se calculează și nu se reţin, nici pentru salariat, nici pentru angajator contribuţiile obligatorii de asigurări sociale, contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile obligatorii pentru asigurările de sănătate. Angajatorii nu datorează pentru sumele corespunzătoare tichetelor cadou nici contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Concluzie

Angajatorul poate opta pentru acordarea unor astfel de beneficii cu ocazia sărbătorii pascale, fie sub forma unor tichete cadou, fie sub forma unor cadouri în bani sau în natură, aspect important în stabilirea regimului de impozitare și impunere al acestora.

La nivelul angajatorului, contravaloarea tichetelor cadou, acordate potrivit legii, exclusiv în scop social, este deductibilă la calculul impozitului pe profit potrivit art. 21, alin. 3, lit. c) din Codul Fiscal, cu încadrarea în limita fondului de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului și acordate conform legii.

Așadar, dacă angajatorul decide acordarea, cu regularitate, salariaţilor a acestor beneficiii sub formă de tichete cadou sau cadouri în bani/ în natură, iar nu drept cadouri pentru evenimente din cele precizate prin  art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, sumele reprezentând contravaloarea acestor tichete cadou nu vor fi deductibele la nivelul anagjatorului, iar la nivelul angajatului nu pot fi încadrate în categoria cheltuielilor de natură socială, fiind venituri de natură salarială pentru care angajatorul are obligaţia legală de a calcula, reţine şi vira impozitul pe venit şi contribuţiile datorate bugetului de asigurări sociale de stat şi fondurilor speciale.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •