Fișa de post – instrument birocratic sau managerial?

Fişa postului

Deşi foarte adesea percepută ca o formalitate birocratică aferentă relaţiilor de muncă, fişa postului, alături de Regulamentul Intern, reprezintă unul dintre documentele cele mai flexibile în stabilirea, derularea şi încetarea raporturilor de muncă.

Fişa postului poate fi un instrument extrem de eficient în atingerea obiectivelor organizaţiei. Este un document anexă la contractul individual de muncă prin care se definesc principalele sarcini ce caracterizează munca salariatului.

Într-o formulă mai extinsă, fişa postului este un document care precizează sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin titularului postului, condiţiile de lucru, standardele de performanţă, modalitatea de recompensare, precum și caracteristicile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerinţelor postului.

Când trebuie să elaborăm o fişă a postului?

* când se creează un nou post în organizaţie;
* când sarcinile unui post existent depăşesc cadrul îmbogăţirii postului;
* când organizaţia trece printr-un proces de reorganizare;
* când apare obiectul de activitate sau îşi schimbă acţionariatul care vine cu politici şi strategii noi.

Cine răspunde de realizarea fișei postului?

* specialiștii din departamentul de resurse umane;
* șeful ierarhic; este implicat în elaborarea fișei postului;
* un reprezentant al top managementului care aprobă fișa postului;
* chiar cei angajaţi pe postul respectiv, atunci când este cazul revizuirii fișei postului.

Care este cadrul legal pentru fișa postului?

Deși este un element foarte important în relațiile de muncă, Legislația muncii din România este destul de vagă cu privire la reglementarea și conținutul fișelor de post. Ultimele modificări ale Codului Muncii, valabile de la 1 mai 2011, introduc totuși niște elemente de noutate cu privire la fișa postului.

În principal, fișa postului este reglementată de Codul Muncii prin următoarele articole:

* „Salariatul are obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului (art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii)”- ceea ce subliniază obligativitatea îndeplinirii sarcinilor care sunt asumate prin fişa postului.
* “Angajatorul are dreptul să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii (art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii)”; – o prevedere destul de vagă, care lasă angajatorului destul de mult spațiu de manevră.
* “În completarea sarcinilor trasate prin fişa postului, angajatorul are dreptul să dea salariaţilor dispoziţii cu caracter obligatoriu, sub rezerva legalităţii” (art. 40 alin.(1) lit. c) din Codul muncii);
* “Angajatorul are dreptul să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu” (art. 40 alin. (1) lit. d) din Codul muncii);
* “Angajatul are obligaţia de a-şi exercita temporar unele lucrări sau sarcini corespuzătoare atribuţiilor de serviciu şi în afara locului muncii, din dispoziţia unilaterală a angajatorului” (art. 43 din Codul muncii)
* “Angajatorul poate modifica temporar felul muncii şi, implicit, şi principalele sarcini și responsabilități ce revin postului ocupat de angajat, fără a mai fi necesar consimțământul acestuia, în situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca masură de protecție a salariatului” (art. 48 din Codul muncii);
* Adaptarea salariaţilor la cerinţele postului sau ale locului de muncă se realizează prin formare profesională în condiţiile art. 188 şi urm. din Codul Muncii;
* “În perioada derulării contractelor de calificare profesională, respectiv de adaptare profesională, formatorul are obligaţia de a supraveghea îndeplinirea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare postului ocupat de salariatul în formare” (art. 204 alin. (1) din Codul muncii);
* “Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul cu privire la (…) Funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului” (art. 17 alin. (2) lit. d) din Codul muncii);

Totodată, fișa postului trebuie să fie în concordanță cu competențele reglementate de Standardele Ocupaționale.

Este fișa postului obligatorie?

Fișa postului reprezintă un document obligatoriu, anexă la contractul individual de muncă, ce trebuie adusă la cunoștința salariatului chiar de la încheierea contractului.

Aceasta nu intră în categoria documentelor ce trebuie depuse în evidența Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, potrivit Legii nr. 130/1999, modificată și completată, privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, dar trebuie prezentată de angajator la solicitarea inspectorului de muncă.

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, intrat în vigoare începând cu 1 mai 2011, aduce o modificare importantă din punct de vedere a fișelor de post, instituind obligativitatea acestora încă din primul moment al stabilirii relaţiei contractuale cu angajatul.

Astfel, Codul Muncii în versiunea actualizată prevede:

Articolul 17: „Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

…. alin 2, lit d): Funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului”.

Varianta precedentă a articolului din Codul Muncii avea următoarea formulare:

“alin 2, lit d): Funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului”

Așadar, modificarea este una foarte importantă și, practic, odată cu 1 mai 2011 fișa postului devine obligatorie încă de la angajare.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •